+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

АНТИКОРУПЦИЯ И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Ръководството на РЗИ-Търговище заявява своята воля за противодействие на всички прояви на корупцията, злоупотребите и всякакво друго неетично поведение на своите служители.

Нашата политика е насочена към нулева толерантност към прояви от служителите на инспекцията за неспазване на етичните норми и кодекс на поведение, участието им в корупционни схеми и злоупотреби със служебно положение.

Ние се ангажираме да извършим проверка на всеки сигнал за корумпиран наш служител и да Ви информираме за предприетите действия и резултати своевременно. Всяка проверка ще бъде извършена всеобхватно и обективно с всички средства, позволени от закона и при спазване на принципа за защита на самоличността на подалия сигнал за корупция. При доказана корупция или злоупотреба с власт ще бъдат предприети дисциплинарни или административни мерки спрямо виновните лица.

РЗИ – Търговище гарантира анонимност на гражданите подали сигнал за корупция. Напомняме Ви, че съгласно разпоредбите на чл.111, ал.4 от АПК “Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали отнасящи се до нарушения извършени преди повече от 2 години“.

Благодарим Ви за съдействието!

Канали за подаване на сигнали в РЗИ -Търговище

1.      Електронна поща: rzi-targovishte-anticorruption@abv.bg

2.      Лично в деловодството на РЗИ-Търговище на адрес: гр. Търговище, ул. „Цар Освободител” №33, ет. 1.

3.      На хартиен носител на адрес: РЗИ – Търговище, гр. Търговище, ул. „Цар Освободител” № 33.

4.      Кутия за подаване на сигнали, поставена на адреса на РЗИ – Търговище, гр. Търговище, ул. „Цар Освободител” № 33, ет. 1

5.      Телефон: 0601 / 7 70 05   и   GSM : 0878 320 560

6.      На интернет страницата на Министерство на здравеопазването

Необходима информация при подаване на сигнал

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

-          Три имена

-          Вашия адрес за кореспонденция

-          Телефон за контакт

-          Адрес на електронната Ви поща

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.

Анализ от проведеното анкетно проучване за корупция в РЗИ - Търговище за 2023 г. виж тук

Анализ от проведеното анкетно проучване за корупция в РЗИ - Търговище за 2022 г. виж тук

Анализ от проведеното анкетно проучване за корупция в РЗИ - Търговище за 2021 г. виж тук

Анализ от проведеното анкетно проучване за корупция в РЗИ - Търговище за 2020 г. виж тук

Анализ от проведеното анкетно проучване за корупция в РЗИ - Търговище за 2019 г. виж тук

Анализ от проведеното анкетно проучване за корупция в РЗИ - Търговище за 2018 г. виж тук

Анкетна карта

Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнал за корупция в РЗИ - Търговище виж тук

Вътрешни правила и процедури за работа със сигнали за корупция, докладване на нарушения на кодекса за поведение в държавната администрация и етичния кодекс на служителите в РЗИ - Търговище виж тук


           Антикорупционен план на РЗИ - Търговище за 2024 г.

Изпълнение на дейностите от антикорупционен план за второ полугодие на 2023 г.

Изпълнение на дейностите от антикорупционен план за първо полугодие на 2023 г. 

Антикорупционен план на РЗИ - Търговище за 2023 г.

Изпълнение на дейностите от антикорупционен план за второ полугодие на 2022 г.

Изпълнение на дейностите от антикорупционен план за първо полугодие на 2022 г.

Антикорупционен план на РЗИ - Търговище за 2022 г.

Изпълнение на дейностите от антикорупционен план за второ полугодие на 2021 г.

Изпълнение на дейностите от антикорупционен план за първо полугодие на 2021 г.

Изпълнение на дейностите от антикорупционен план за второ полугодие на 2020 г.

Изпълнение на дейностите от антикорупционен план за първо полугодие на 2020 г.

Изпълнение на дейностите от антикорупционен план за второ полугодие на 2019 г.
          Изпълнение на дейностите от антикорупционен план за първо полугодие на 2019 г.
          Изпълнение на дейностите от антикорупционен план за второ полугодие на 2018 г.

          Изпълнение на дейностите от антикорупционен план за първо полугодие на 2018 г.

          Изпълнение на дейностите от секторен антикорупционен план за 2017 г.

          Изпълнение на дейностите от секторен антикорупционен план за 2016 г.

  

С  П  И  С  Ъ  К

на служителите в РЗИ-Търговище, подали задължителните декларации съгласно чл.35 от ЗПКОНПИ

№ по ред

Име и фамилия

длъжност

Декларация по чл.35

 

1

 д-р Мариян Кючуков

Заместник директор

 да

 

2

Д-р Марин Йовов

Главен секретар

ДН-22/09.05.23

 

3

Христалина Халачева

Директор на дирекция

да

 

4

Мария Янакиева

Директор на дирекция

ДН-64/12.05.23

 

5

Пламена Александрова

Главен юрисконсулт

ДН-8/02.05.23

 

6

Марияна Христова

Старши експерт

ДН-66/12.05.23

 

7

Рени Зафирова

Главен специалист

ДН-56/11.05.23

 

8

Мария Петрова

Главен специалист

ДН-60/12.05.23

 

9

Ева Георгиева

Главен специалист

ДН-32/10.05.23

 

 10

 д-р Веселин Кънев

Директор на дирекция

 да

 

11

Ивелина Костадинова

Старши експерт

ДН-70/12.05.23

 

12

Нуршен Ахмед

инспектор

ДН-36/11.05.23

 

13

Мариана Иванова

Главен специалист

ДН-84/15.05.23

 

14

Цветанка Христова

Главен специалист

ДН-80/15.05.23

 

15

Добринка Добрева

Главен специалист

ДН-16/09.05.23

 

16

Цветалина Борисова

Главен специалист

ДН-14/09.05.23

 

17

Невена Димитрова

Главен специалист

ДН-26/10.05.23

 

18

Йоана Иванова

Старши експерт

ДН-24/09.05.23

 

19

Емине Акова

Инспектор

да

 

20

Детелина Павлова

Младши експерт

да

 

21

Лидия Панайотова

Младши експерт

да

 

22

Мирослав Атанасов

Инспектор

ДН-68/12.05.23

 

23

Тодорина Филева

Старши инспектор

ДН-42/11.05.23

 

24

Красимира Митова

инспектор

ДН-48/11.05.23

 

25

Надка Василева

инспектор

ДН-50/11.05.23

 

26

 Панайот Димитров  Главен инспектор  ДН-52/11.05.23  

27

Сехер Ахмед

инспектор

ДН-44/11.05.23

 

28

Мариела Стаменкович

инспектор

ДН-46/11.05.23

 

29

Станка Никова

Младши експерт

ДН-34/10.05.23

 

30

Ивелина Ненчева

Младши експерт

ДН-30/10.05.23

 

31

Весела Маринкова

Началник отдел

ДН-82/15.05.23

 

32

Ивелина Михова

инспектор

ДН-12/09.05.23

 

33

Ивалина Стоянова

инспектор

ДН-78/15.05.23

 

34

Ваня Николова

инспектор

ДН-72/12.05.23

 

35

Сема Шакирова

инспектор

ДН-18/09.05.23

 

36

Петя Аврамова

Старши инспектор

ДН-62/12.05.23

 

37

Маргарита Друмева

Старши експерт

ДН-10/03.05.23

 

38

Олга Тодорова

Старши експерт

ДН-6/28.04.23

 

39

Инж. Маргарита Станчева

Началник отдел

ДН-58/11.05.23

 

40

Диян Добрев

Старши експерт

ДН-2-27.04.23

 

41

Петранка Атанасова

Старши експерт

ДН-54/11.05.23

 

42

Надежда Стефанова

Младши експерт

ДН-74/12.05.23

 

43

Катя Димова

Главен специалист

ДН-20/09.05.23

 
 44  Гюляй Мехмедова  Старши експерт  ДН-28/10.05.23  
 45  Инджисел Идризова  инспектор  ДН-38/11.05.23  
 46  Мадлен Минчева  Младши експерт  ДН-76/15.05.23  
 47 Снежинка Василева   инспектор  ДН-40/11.05.23  
 48 Валерия Стойнова   Младши експерт  ДН-4/28.04.23  
         
         
         
         

Декларациите на служителите на Регионална здравна инспекция – Търговище, заемащи публични длъжности, са подадени пред органа по назначаване и достъп до тях се осъществява, съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.