Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ НА МОЛБИ ЗА ЯВЯВАНЕ ПРЕД ТЕЛК

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА „ПРИЕМАНЕ НА МОЛБИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВУВАНЕ ОТ  ТЕЛК”

І. Правно основание:        
  • Чл.101-чл.113 от Закона за здравето
  • Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
  • Правилника за устройството и дейността на РЗИ
  • Правилник за структурата, организацията и дейността на РКМЕ-Търговище


ІІ.Характеристика:

Цел:

Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за явяване на лицата пред Трудовоекспертна лекарска комисия (ТЕЛК) за експертиза на временната и/или трайна неработоспособност.

Предмет:

Лицата подават молба в РКМЕ за:

-            Освидетелстване;

-            Редовно преосвидетелстване, когато служебно повикано, лицето не се е явило в ТЕЛК;

-            Преосвидетелстване, когато се иска промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказните условия на труд или причинна връзка;

-            Предсрочното преосвидетелстване за влошено или подобрено състояние;

-            Преосвидетелстването по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове.

-            Трудоустрояване

-            Продължаване на временната неработоспособност

Дефиниция на основните понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната услуга

Експертизата на временната неработоспособност и преценката за необходимостта от трудоустрояване се извършват от лекуващите лекари (стоматолози), лекарските консултативни комисии (ЛКК), териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Експертизата на трайно намалената работоспособност и определяне характера на заболяванията - професионален или общ, се извършват от ТЕЛК и НЕЛК.

Експертизата на степента на намалената възможност за социална адаптация на децата до 16-годишна възраст се осъществява от ТЕЛК, в която се включват специалисти по детски болести и социални работници и от НЕЛК.

Трудоустрояването на лица с временна неработоспособност и с трайно намалена работоспособност под 50 на сто се прави от лекуващите лекари и ЛКК, а на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност - от ТЕЛК (НЕЛК).

Дейността по регистрация, обработка и съхраняване на здравната информация за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица се осъществява от Регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ). Регионалните картотеки на медицинските експертизи са структурни звена на РЗИ.

ІІІ. Процедура за приемане на молби за явяване пред ТЕЛК.

            Компетентен орган:

            Картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) по постоянен адрес или по настоящия адрес, ако лицата са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на молбата

            Заявител:

            Право да подаде молба за освидетелстване от ТЕЛК има всеки гражданин на Република България (негов законен представител/настойник), който може да представи медицинска документация доказваща здравословното му състояние.


            Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъдат прието документи за освидетелстване на ТЕЛК  


Необходими документи

1.   Молба-декларация по образец, 

2.   Протокол на ЛКК/Медицинско направление

Забележка: В случаите, когато трайната неработоспособност не е предшествана от временна такава се представя Медицинско направление от личния лекар.

3.    Цялостна медицинска документация /епикризи, консултации, изследвания/, доказваща здравословното им състояние


            Вътрешен ход на процедурата

Лицата попълват молба-декларация по образец, като прилагат към нея цялостна медицинска документация (епикризи, консултации, изследвания), доказваща здравословното им състояние, протокол на ЛКК (медицинско направление от личния лекар).

Молбата-декларация се адресира до ТЕЛК чрез Регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ).

Молбата-декларация и придружаващите я документи се подават в фронт-офиса на  РКМЕ-Търговище и се завеждат в деловодната книга на РКМЕ и Единната информационна система за документооборот на РКМЕ от служителите. За всяко лице, което ще се освидетелства за първи път от ТЕЛК, се попълва (електронен) контролен картон, в който се отразява движението на медицинската документация.

Служителят във фронт офиса на РКМЕ дава на лицето картонче с входящият номер на документите в РКМЕ, който служи при необходимост за извършване на справка.    

След приемане на молба-декларация в РКМЕ служителят в РКМЕ извършва проверка относно наличието на медицинско експертно досие или друга документация на името на това лице, за да се свърже с нея.

Молбата-декларация и приложените документи се предават на (длъжностното лице – експерт РКМЕ, ТЛЕ) който в срок от (1) ден извършва проверка на изискуемите документи и поставя резолюция с мнение към коя ТЕЛК да бъдат насочени документите.

Служителите в РКМЕ изпращат документите за освидетелстване или преосвидетелстване на лицата на съответната ТЕЛК в срок 3 дни от получаването им.

Изпращането на документите в ТЕЛК става с изготвено от служителите в РКМЕ придружително писмо, което се подписва от Директора на РЗИ или упълномощено от него лице.


         Резултат от процедурата:

Резултата от изпълнението на процедурата по подаване на Молба-декларация за явяване на ТЕЛК е осигуряване на възможност за осъществяване на медицинска експертиза на работоспособността на гражданите.


Права и задължения на подалите документи за явяване на ТЕЛК лица:

Лицата, подали Молба-декларация за явяване на ТЕЛК имат право да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК по района на постоянния им адрес или по настоящия им адрес, ако са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на молбите в РКМЕ. Председателят на ТЕЛК съобщава на лицата с писмо с обратна разписка деня на прегледа и изследванията и консултациите, които трябва да направят;

Териториалните експертни лекарски комисии освидетелстват и преосвидетелстват лицата в 3-месечен срок от постъпване на документите при тях. При временна неработоспособност, която продължава, срокът за освидетелстване е 15 дни от датата на постъпване на документите в ТЕЛК.

Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение). Това обстоятелство се доказва с медицинско удостоверение, издадено от лекуващия лекар или вписано в протокола на ЛКК (направлението на личния лекар).

Такси:

Не се дължат такси за приемане на молби за освидетелстване или преосвидетелстване от ТЕЛК

IV. Образци и формуляри:

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.