+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

  ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ


На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД.

Системата е създадена в изпълнение на проект „Разработка, внедряване и поддръжка на Информационна система за контрол на медицинската експертиза“ на Министерството на здравеопазването.Снея ще бъдат гарантирани проследимост и високо ниво на контрол на процесите по подаване и обработка на документи за освидетелстване и преосвидетелстване на гражданите.

Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) щемогат да се подаватзаявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си: на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

Освен това на гражданите е осигурена възможност за извършване на справки относно специалността и правоспособността на лекарите и зъболекарите от съставите на ЛКК и ТЕЛК. За целта системата е интегрирана с регистрите на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.

ИБД автоматично ще генерира и съхранява експертните решения на комисиите и ще ги изпраща до АХУ, НЦОЗА, НОИ, АСП и работодател, когато последното е необходимо, съгласно действащото законодателство. Чрез системата институциите ще генерират различни справки - на база които да правят последващи анализи.

Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна фазадо постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

Във връзка с изпълнението на чл.82, ал. 5 от Закона за хората с увреждания, в случай, че лице с увреждания не открие в профила си актуализирани данни, може да подаде заявление за актуализация към органите на медицинската експертиза. Актуализацията ще се извършва през ИСКМЕ.

             РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА

 

           

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ НА МОЛБИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВУВАНЕ ОТ  ТЕЛК

І. Правно основание:

  • Чл.101-чл.113 от Закона за здравето
  • Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
  • Правилник за устройството и дейността на РЗИ


       ІІ.Характеристика:

    Цел:

Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за явяване на лицата пред Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) за експертиза на временната и/или трайна неработоспособност.

    Предмет:

Лицата или законните  им  представители/упълномощени от тях лица  подават заявление-декларация по образец съгласно приложение № 11 на място  в РКМЕ  или чрез лицензиран пощенски оператор за:

-   Освидетелстване;

-   Редовно преосвидетелстване;

-   Преосвидетелстване, когато се иска промяна на датата на инвалидизирането, срока

на инвалидизирането, противопоказните условия на труд или причинна връзка;

-   Предсрочното преосвидетелстване за влошено или подобрено състояние;

-   Преосвидетелстването по повод социални придобивки и други поводи, предвиденив

нормативни актове;

-   Трудоустрояване;

-   Продължаване на временната неработоспособност

Експертизата на временната неработоспособност и преценката за необходимостта от трудоустрояване се извършват от лекуващите лекари (лекари по дентална медицина), лекарските консултативни комисии (ЛКК), териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Експертизата на трайно намалената работоспособност и определяне характера на заболяванията - професионален или общ, се извършват от ТЕЛК и НЕЛК.

Експертизата на степента на намалената възможност за социална адаптация на децата до 16-годишна възраст се осъществява от ТЕЛК, в която се включват специалисти по детски болести и социални работници и от НЕЛК.

Трудоустрояването на лица с временна неработоспособност и с трайно намалена работоспособност под 50 на сто се прави от лекуващите лекари и ЛКК, а на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност - от ТЕЛК (НЕЛК).

Дейността по регистрация, обработка и съхраняване на здравната информация за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица се осъществява от Регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ). Регионалните картотеки на медицинските експертизи са структурни звена на РЗИ.

          ІІІ. Процедура за приемане на заявление- декларация за явяване пред ТЕЛК.

          Компетентен орган:

Картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) по постоянен адрес или по настоящия адрес, ако лицата са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявление- декларация

            Заявител:

Право да подаде заявление-декларация за освидетелстване от ТЕЛК има всеки гражданин на Република България (негов законен представител/настойник), който може да представи медицинска документация доказваща здравословното му състояние.

            Необходими документи

1.   Заявление-декларация по образец 

2.   Протокол на ЛКК/Медицинско направление

Забележка: В случаите, когато трайната неработоспособност не е предшествана от временна такава се представя Медицинско направление от личния лекар.

3.  Цялостна медицинска документация /епикризи, консултации, изследвания/, доказваща здравословното им състояние,
включително заверени копия от медико-диагностични изследвания и консултации, извършени в рамките на последните 12 месеца преди предоставянето им  за ТЕЛК.


            Вътрешен ход на процедурата

Лицата попълват заявление-декларация по образец, като прилагат към нея цялостна медицинска документация (епикризи, консултации, изследвания), доказваща здравословното им състояние,
включително заверени копия от медико-диагностични изследвания и консултации, извършени в рамките на последните 12 месеца преди предоставянето им  за ТЕЛК, протокол на ЛКК (медицинско направление от личния лекар).

Заявление-декларация се адресира до ТЕЛК чрез Регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ).

Заявление -декларация и придружаващите я документи се подават в фронт-офиса на  РКМЕ-Търговище и се завеждат в Единната информационна система на медицинската експертиза на РКМЕ от служителите.
Служителят във фронт офиса на РКМЕ дава на лицето картонче с входящият номер на документите в РКМЕ, който служи при необходимост за извършване на справка.    

След приемане на  заявление -декларация служителят в РКМЕ извършва проверка относно наличието на медицинско експертно досие или друга документация на името на това лице, за да се свърже с нея.

Служителите в РКМЕ изпращат документите за освидетелстване или преосвидетелстване на лицата на съответната ТЕЛК в срок 3 дни от получаването им.

         Резултат от процедурата:

Резултата от изпълнението на процедурата по подаване на заявление -декларация за явяване на ТЕЛК е осигуряване на възможност за осъществяване на медицинска експертиза на работоспособността на гражданите.

Права и задължения на подалите документи за явяване на ТЕЛК лица:

Лицата, подали Заявление-декларация за явяване на ТЕЛК имат право да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК по района на постоянния им адрес или по настоящия им адрес, ако са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на Заявление-декларация в РКМЕ. Председателят на ТЕЛК съобщава на лицата с писмо с обратна разписка деня на прегледа и изследванията и консултациите, които трябва да направят;

Териториалните експертни лекарски комисии освидетелстват и преосвидетелстват лицата в 3-месечен срок от постъпване на документите при тях. При временна неработоспособност, която продължава, срокът за освидетелстване е 15 дни от датата на постъпване на документите в ТЕЛК.

Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение). Това обстоятелство се доказва с медицинско удостоверение, издадено от лекуващия лекар или вписано в протокола на ЛКК (направлението на личния лекар).

Такси:

Не се дължат такси за приемане на Заявление-декларация за освидетелстване или преосвидетелстване от ТЕЛК

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.