+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Какви са изискванията за откриване на обект с обществено предназначение – фризьорски салон и козметичен салон?

Съгласно Наредба № 15 от 21 август 1988г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони, изискванията за откриване на обект с обществено предназначение - фризьорски салон/козметичен салон са следните: наличие на механична вентилация в обекта, пода и стените в обекта да позволяват влажно почистване и дезинфекция, осигурени в достатъчни количества дезинфекционни средства, притежаващи разрешение на МЗ, персоналът в обекта да работи с редовна лична здравна документация.

Какви са необходимите документи, които трябва да се подадат в РЗИ – Търговище за откриване на обект с обществено предназначение?

Необходимите документи, които трябва да се подадат в РЗИ – Търговище за откриване на обект с обществено предназначение е уведомление за откриване на обект с обществено предназначение, в което е посочен необходимия набор от документи.

Изисквания, при които се допуска тютюнопушене в питейни заведения и ресторанти?

Тютюнопушене се допуска в открити обществени места – открити площи обособени към питейните заведения и ресторанти.

Открито обществено място е всяко обществено, което не е закрито, проветриво е и има естествена въздушна циркулация. Приемаме, че обществено място, което е покрито с покрив/навес и има най-много две плътни стени/страни е открито обществено място. В конкретния случай лятната градина е открито обществено място при наличието на навес и две странични ветроупорни завеси.

Има  ли  такса при подаване на документи в РКМЕ при РЗИ-Търговище?

Не се дължи такса при подаване на документите.

След подаване на документите в  какъв  срок ще  получа писмо за явяване пред  комисиите на ТЕЛК?

Освидетелстването на лицата ,явяващи се пред ТЕЛК се извършва в тримесечен срок от получаване на медицинската документация в ТЕЛК.

Възможно ли е да се издаде дубликат на Експертно решение /ЕР/, което  да получи друг човек, а не самото лице?

Дубликат на ЕР се издава на лицето срещу лична карта или на упълномощено от него лице  притежаващо пълномощно и се заплаща по 6 лева на касата на РЗИ-Търговище.

Какъв е срокът  за обжалване на Екпертно решение на ТЕЛК пред НЕЛК?

14- дневен от датата на получаване на ЕР от ТЕЛК. Ако ЕР е изпратено по пощата, 14- дневния срок започва да тече от датата на полагане на подпис върху обратната разписка.

        Какъв е реда за заверяване на здравни книжки?

Всяка новоиздадена лична здравна книжка се заверява и вписва в регистър в регионалната здравна инспекция по постоянен адрес на лицето или по местонахождение на обекта след извършване на предварителните медицински прегледи. Заявяването на услугата по заверяване и вписване в регистъра на личните здравни книжки се извършва чрез попълване на заявление по образец. Заявлението може да бъде подадено на място в регионалната здравна инспекция или чрез лицензиран пощенски оператор. Заверяват се само здравни книжки с правилно и четливо попълнени данни и резултати от проведени предварителни медицински прегледи и изследвания.

Заверената здравна книжка може да бъде получена на място в регионалната здравна инспекция, където е заявена, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор.

От 27.02.2018 г. за заверка на лична здравна книжка и вписването ѝ в регистъра на новоиздадените ЛЗК се събира такса в размер 3 лв., която може да се заплати в брой в касата, чрез ПОС терминал или по банков път.

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.