Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 01.11-15.11.2020 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в  област Търговище
за периода 01.11 до 15.11.2020 година


     1. Населени места с въведено режимно водоподаване:
         район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Драгановец- получава вода по 5 часа през 43 часа
-    с. Пробуда- получава вода през ден
-    с. Алваново- получава вода през ден
-    с. Голямо Ново- получава вода по 24 часа през 48
-    с. Вардун- получава вода по 5 часа на ден
-    с. Горна Кабда- няма водоподаване
-    с. Здравец-получава вода по 12 часа на ден
-    с. Александрово-24 часа има, 24 часа няма вода
-    с. Росина-24 часа има, 120 часа няма вода
-    с. Копрец-получава вода всеки ден по 4 часа
-    с. Преселец- получава вода по 24 часа през 24
-    с. Търновца-получава вода всеки ден по 4 часа
-    с. Черковна-получава вода по 5 часа през 43 часа
-    с. Буйново-получава вода всеки ден по 6 часа
-    с. Пресяк-получава вода всеки ден по 6 часа
-    с. Овчарово- получава вода 8 часа през 237 часа
-    с. Кралево- получава вода по 24 часа през 48
-    с. Мировец- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Певец- получава вода през ден
-    с. Кошничари- получава вода по 6 часа през 72 часа

         район Омуртаг
-    гр. Омуртаг- получава вода по 3 часа през 48 часа
-    с. Рътлина-получава вода по 24 часа през 144 часа
-    с. Горно Новково- получава вода по 24 часа през 144 часа
-    с. Плъстина- получава вода по 24 часа през 144 часа
-    с. Красноселци-през 240 часа, 2 часа получава вода
-    с. Г. Църквище- без водоподаване
-    с. Могилец- 48 часа има, 48 часа няма вода
-    с. Врани кон- през 24 часа, 12 часа получава вода
-    с. Звездица- през 24 часа, 12 часа получава вода
-    с. Падарино- през 48 часа, 48 часа получава вода
-    с. Долно Козарево- през 24 часа, 48 часа получава вода
-    с. Веренци- през 48 часа, 120 часа получава вода
-    с. Петрино-през 168 часа, 16  часа получава вода
-    с. Висок- през 168 часа, 16  часа получава вода
-    с. Г. Хубавка- получава вода по 12 часа през 168 часа
-    с. Д. Хубавка- получава вода по 12 часа през 168 часа
-    с. П. Хитово - получава вода по 12 часа през 168 часа
-    с. Обител- през 144 часа,  24 часа получава вода
-    с. Чернокапци- без водоподаване
-    с. Церовище- през 192 часа, 24 часа получава вода
-    с. Веселец- през 168 часа,  6 часа получава вода
-    с. Беломорци- получава вода по 24 часа през 48 часа
-    с. Българаново- получава вода по 72 часа през 72 часа
-    с. Камбурово- получава всеки ден по 12 часа
-    с. Паничино- през 120 часа,  48 часа получава вода
-    с. Великденче- през 144 часа, 48 часа получава вода
-    с. Змейно- през 48 часа, 24 часа получава вода
-    с. Птичево- през 48 часа, 24 часа получава вода
-    с. Илийно-24 часа има, 24 часа няма вода
-    с. Козма Презвитер-през 168 часа, 6 часа получава вода
-    с. Тъпчилещово- получава вода през ден по 24 ч.
-    с. Горско село- през 48 часа, 24 часа получава вода
-    с. Първан- през 120 часа,  48 часа получава вода
-    с. Кестеняво- през 144 часа,  24 часа получава вода

          район Антоново
-    с. Коноп-получава вода през 144 часа по 4 часа
-    с. Черна вода-получава вода през 48 часа по 24 часа
-    с. Стеврек-получава вода всеки ден по 4 часа
-    с. Черни бряг-получава вода всеки ден по 10 часа
-    с. Таймище-получава вода през ден по 24 часа
-    с. Китино - получава вода през 144 часа по 12 часа
-    с. Стара речка- получава вода  по 24 часа през  44 часа
-    с. Орач- получава вода всеки ден по 4 часа
-    с. Кьосевци- получава вода през 48 часа по 12 часа
-    с. Старчище-всеки ден по 12 часа получава вода
-    с. Малоградец- през 72 часа, 24 часа получава вода
-    с. Капище- през 144 часа, 24 часа получава вода
-    с. Пчелно- през 144 часа, 24 часа получава вода
-    с. Стойново- през 144 часа, 24 часа получава вода
-    с. Пиринец- получава вода по 48 часа през 12 часа

           район Попово
-    с. Долна Кабда- получава вода всеки ден по 4 часа
-    с. Заветно-24 часа има, 72 часа няма вода
-    с. Глогинка – получава вода всеки ден по 5 часа
-    с. Паламарца- получава вода всеки ден по 17 часа
-    с. Конак – получава вода 24 часа през 168 часа по високите места
-    с. Марчино- всеки ден по 2 часа получава вода
-    с. Крепча- всеки ден по 12 часа получава вода

     2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 28 броя.

     3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 23 броя.

     4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели -  10 бр.

-   с. Остреца- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и    допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването  24/100 KOE/ml; “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 10/100 KOE/ml.
-   с. Надарево, вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 2 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-   с. Българаново, вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 1,5 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-   с. Дралфа, вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 1,5 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-   с. Кръшно, вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 1,5 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-   с. Миладиновци, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-120 mg/l.
-   с. Мировец, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-98  mg/l.
-   с. Пресяк, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-90  mg/l.
-   с. Буйново, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-89 mg/l.
-   с. Твърдинци, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-53 mg/l.

    5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг -  5 бр.

    6. От тях не отговарят  на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

    7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 2 бр.

    8. От тях не отговарят  на изискванията -  2 бр.
-   гр. Попово- чешма „Хотули”, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.
-   гр. Попово- чешма „Градски парк”, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.

    9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 брой.

  10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.
  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.-15.11.2020 г. –  0 броя.
  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-    Предписания    -  4 бр.
-    Актове                -  1 бр.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.