+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на водата в област Търговище 01.09.2023 г. - 15.09.2023 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище

за периода 01.09 до 15.09.2023 година

 

    1.Населени места с въведено режимно водоподаване, съгласно седмичната справка на „В и К“ ООД гр. Търговище  към 15.09.2023 г.

        район  Търговище

-с. Пайдушко - получава вода всеки ден от 7.00-12.00 ч. и 17.00-22.00 ч.

-с. Божурка -  получава вода всеки ден от 7.00-12.00 ч. и 17.00-22.00 ч.

-с. Съединение- получава вода по 12 часа на ден

-с. Росина- получава вода по 24 часа през 48 часа

-с. Горна Кабда- получава вода по 48 часа през 24 часа

-с. Пресиян- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Алваново- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Пробуда- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Търновца- получава вода по 12 часа на ден

-с. Черковна- получава вода по 12 часа на ден

-с. Овчарово- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Копрец- получава вода по 12 часа на ден

-с. Драгановец- получава вода по 9 часа на ден

-с. Преселец- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Голямо ново- получава вода по 14 часа на ден

-с. Буйново- получава вода по 7 часа на ден

-с. Пресяк- получава вода по 7 часа на ден

-с. Дългач- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Маково- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Александрово- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Пролаз- получава вода по 24 часа през 72 часа

        район Омуртаг

-гр. Омуртаг–осигурено водоподаване през ден от 16.00 ч.-22.00 ч.

-с. Голямо Църквище- няма водоподаване

-с. Рътлина- получава вода по 24 часа през 360 часа

-с. Презвитер Козма- получава вода по 24 часа през 480 часа

-с. Красноселци- получава вода по 6 часа през 192 часа

-с. Могилец- получава вода по 8 часа през 144 часа

-с. Плъстина- получава вода по 24 часа през 120 часа

-с. Паничино- получава вода по 72 часа през 96 часа

-с. Птичево- получава вода по 10 часа през 24 часа

-с. Великденче- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Змейно- получава вода по 10 часа през 24 часа

-с. Беломорци- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Звездица- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Врани кон- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Тъпчилещово- получава вода по 24 часа през 24 часа

        район Попово

-с. Конак- абонатите от напорен водоем Арамия получават вода 24 ч. през 48 ч.- засегнато  население -10 жители от 35

-с. Захари Стояново-получават вода  от 17.00 до 20.00 часа през 48 часа-засегнато население 113 жители от югозападни и югоизточни части на населеното място от 168

-с. Паламарца-получава вода по 8 часа през 16 часа

-с. Глогинка-получават вода по 24 часа през 48 часа-засегнато население-176 жители а 10 абоната без водоподаване от 332 жители

-с. Тръстика-на режимно водоподаване по 144 часа през 24 часа- засегнато население 15 човека от 191

-с. Априлово- получава вода по 9 часа на ден, 20 жители-абонати на „Керчанска махала“ получават вода по 4 часа на ден 

-с. Еленово- на режимно водоподаване по 144 часа през 24 часа-засегнато население 15 човека от 239

-с. Кардам-на режимно водоподаване  по 24 часа през 48 часа- засегнато население 400 жители от 860

-с. Марчино- получава вода по 12 часа на ден

-с. Долна Кабда-на режимно водоподаване по 24 часа през 48 часа-засегнато население 87 жители от 116

-с. Цар Асен- получава вода по 36 часа през 12 часа 

-с. Заветно- режимно водоподаване по 24 часа през 48 часа-засегнато население 40 жители от 83

        район Опака

-с. Гърчиново- получават вода  по 12 часа на ден- засегнато население-216 жители от 432

-с. Люблен-получават вода по 6 часа на ден-засегнато население 10 жители от 325

-с. Голямо Градище-получава вода по 14 часа на ден

-с. Горско Абланово-получана вода по 7 часа през 65 часа- засегнато население 5 жители от 295

         район Антоново

-с. Черни бряг- получава вода по 20 часа на ден- засегнато население-40 жители от 103

-с. Черна вода-- получава вода по 24 часа през 72 часа

   2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период -20 броя. 

   3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 16 броя.

   4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 7 бр.

-с. Обител-не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 40/100 KOE/ml., “Ентерококи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 5/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 8/100 KOE/ml.

-с. Чернокапци-не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 32/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 5/100 KOE/ml., “Ентерококи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 4/100 KOE/ml.

-с. Илийно- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 50/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 40/100 KOE/ml., “Ентерококи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 50/100 KOE/ml.

-с. Пчелно- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 20/100 KOE/ml.      

-с. Висок- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 15/100 KOE/ml.      

-с. Първан- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 18/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 6/100 KOE/ml.

-с. Птичево-– вкус-на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ - 1,7 mg/l.,при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l

    5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг - 4 бр.

    6.От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.

-с. Петрино-не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 23/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 5/100 KOE/ml.

    7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 3 бр

    8.От тях не отговаря на изискванията-  3 бр.

-с. Илийно – чешма до стопански двор, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.

-с. Висок – чешма под джамията, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.

-с. Веренци – чешма под джамията, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.

    9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 бр.

  10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.09-15.09.2023 г. – 2 бр.

-Ротавирусен гастроентерит   - 2

   12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.

-Предписания    -  9 бр.

-Акт                       -  4 бр.

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.