Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 07.10.2019 г.-11.10.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 07.10.2019 - 11.10.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    1 на Варицела;
•    1 на Скарлатина;
•    1 на Хепатит А;
•    5 на Ентероколит;
•    16 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 42 проверки.           

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 65 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.  За констатирани нарушения са направени 10 предписания от които:
- 2 до ръководители на експлоатационни водоснабдителни райони за установяване на  причините за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населени места от община Търговище и община Омуртаг и доказване на качеството и с лабораторен контрол;
- 1 до Кмет на населено място от община Омуртаг за информиране на населението за влошеното качество на водата от местен водоизточник;
-  4 до управители или собственици на ученически павилиони към  учебни заведения от община Търговище и община Опака за спазване изискванията на Наредба №37 за здравословно хранене на учениците.
- 1 за спиране реализацията на обувки II употреба в магазин за дрехи II употреба;
- 1 за поддържане на хигиенен и дезинфекционен режим на стадион „Симо Костов” гр. Попово.
    Съставени са 3 акта, от които:
     - 2 за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населени места от общ. Търговище и Омуртаг;
     - 1 на физическо лице за продажба на обувки II употреба в магазин за дрехи II употреба, гр. Търговище.
    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 110 проверки:
- Проверени са 74 обекта с обществено предназначение и 21 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
-  15 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
За констатирани нарушения са съставени 3 акта, от които 2 на физически  и 1 на юридическо лице за нарушаване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места - бар в гр. Търговище;

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
1.    Брой издадени заверени копия на ЕР –5 бр.
2.    Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 6 бр.
3.    Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 58 бр.
4.    Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ –  76 бр.
5.    Заверени Експертни Решения до РДСП – 76 бр.
6.    Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 62 бр.
7.    Изпратени експертни решения до работодатели – 20 бр.

    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
1.    Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.
    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
       Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.

   Лабораторен контрол
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 14 броя води по държавен здравен контрол и 3 броя по искане на физически и юридически лица;
- 3 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
- 5 броя козметика по държавен здравен контрол.
Измерване на фактори на работна среда в 1 обект по искане на физически и юридически лица.

    ПРОТИВОГРИПНА КАМПАНИЯ
    В имунизационният кабинет на РЗИ – Търговище се предлага противогрипна ваксина Инфлувак. Желаещите граждани могат да закупят ваксини и да бъдат имунизирани в кабинета на РЗИ всеки ден от 8,30 до 17 часа.
    В кабинета се поставят само ваксини закупени от РЗИ.
    Ваксина"Инфлувак"-16,20лв.
    Такса за поставяне на препоръчителна имунизация - 2,00 лв. /Съгл. Тарифа за таксите/

    НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

    Предоставяне на информация от Министерството на здравеопазването до лечебните заведения във връзка с проект BG05M9O3001 – 1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.(ОП РЧР) с удължен срок до края на 2023 г.

    Информация за проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР)
Срок за изпълнение на проекта – до края на 2023 г.
Цел на проекта– да се подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването – лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки
Дейности – по проекта се изплащат:
1.    предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение;
2.    стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.
     Допустими целеви групи по проекта – специализанти с професионална квалификация „лекар“, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ или „акушерка“, които:
-    се обучават на място, финансирано от друг източник по реда на отменената Наредба № 34 от 2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по специалност, различна от специалностите Анестезиология и интензивно лечение, Обща и клинична патология, Педиатрия, Спешна медицина, Инфекциозни болести и Неонатология (за които Министерството на здравеопазването заплаща стойността на теоретичното и практическото обучение) или
-    се обучават за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и са български граждани, граждани на държави - членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария или чужденци, които имат разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, лица с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище и чужденци от българска народност.
     ВАЖНО:
     Всички специализанти, обучаващи се на места, финансирани от друг източник по реда на отменената Наредба № 34, могат да кандидатстват за финансиране по проекта.
     Всички специализанти, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34, имат право да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник и след промяна на вида на мястото им могат да кандидатстват по проекта.
     В тази връзка уточняваме, че в нормативната уредба вече е предвидена възможност специализантите, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34, да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник, като подадат заявление до висшето училище, в което са записани за обучение за придобиване на специалност. В 7- дневен срок от подаване на заявлението висшето училище организира сключване на анекс към договора за обучение за промяна на вида на мястото, заемано от специализанта. По този начин, след промяна на вида на мястото, по проекта могат да кандидатстват и специализанти, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34.
     Специализантите по Наредба № 1, които се обучават на места, за които държавата финансира таксата за теоретично и/или практическо обучение, но които нямат доходи, могат да кандидатстват по проекта за получаване на стипендия за времето, през което не получават доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.
Към момента е обявена четвърта процедура за подбор на специализанти по проекта. Процедурата е отворена постоянно до 30.09.2023г.и всеки заинтересован специализант, който е лекар, лекар по дентална медицина, медицинска сестра или акушерка, може да кандидатства до 30.09.2023 г. онлайн чрез регистрация и подаване на заявление в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info.
     За да кандидатства, всеки специализант (лекар, лекар по дентална медицина, медицинска сестра или акушерка) трябва да се регистрира като следва секцията „Форма за регистрация“(в горния десен ъгъл) в интернет сайта на проекта. След попълване на формата за регистрация на посочената от специализанта електронна поща той ще получи съобщение с линк за активиране на профила. Тази стъпка е нужна за удостоверяване на адреса на електронната поща, на която ще бъдат изпратени инструкции. След потвърждение на електронната поща, за достъп до профила се използва формата за вход в системата. След потвърждаване на регистрацията, в Секция „Потребителски профил“ специализантът може да смени паролата си.
     След регистрация в интернет сайта на проекта в Секция „Заявление“специализантът следва да попълни изискуемите данни за профила си. В профила следва да се прикачат следните документи:
1.  подписано и сканирано Заявление за кандидатстване за финансиране на обучение на специализант по проекта – образецът на заявление е публикуван в Секция „Документи“,Раздел „Документи за четвърта процедура за подбор на специализанти (лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки);
2.1. за специализантите по реда на отменената Наредба № 34 – сканиран договор за обучение за придобиване на специалност на място, финансирано от друг източник;
2.2. за специализантите по реда на действащата Наредба № 1 – сканиран документ, въз основа на който се обучават за придобиване на специалност (трудов договор на длъжност за специализант,договор по чл. 234 от Кодекса на труда, заповед на ректор на висше училище или на министъра на отбраната/оправомощено от него длъжностно лице);
3. сканиран трудов договор (или заповед за служебно правоотношение) – само при наличие на такъв.
     След прикачване на посочените документи в профила, заявлението се изпраща с натискане на бутон „Изпрати Заявление“, а системата генерира автоматично входящ номер.
     Първото класиране на кандидатите ще бъде обявено до 11.10.2019 г. на интернет страницата на проекта – www.specializanti-mh.info. Всяко следващо класиране ще бъде обявявано регулярно в зависимост от постъпилите заявления за кандидатстване на интернет страницата на проекта.
     С одобрените кандидати се сключва договор за финансиране на обучението по проекта.
     При необходимост от допълнителна информация за кандидатстване по проекта може да се обръщате към регионалната здравна инспекция. При нужда от съдействие за попълване на данните от профила или прикачване на необходимите документи в сайта на проекта може да се обръщате към г-жа Антоанета Димова – координатор на проекта, на тел. 02/93 01 266 или към г-жа Павлина Христова – финансист по проекта, на тел. 02/93 01 206.

  

  


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.