+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Нормативна база

Актове, по прилагането на които Регионалната здравна инспекция – Търговище осъществява контролни, регистрационни и разрешителни функции

    ЗАКОНИ

 • Закон за здравето
 • Закон за административните нарушения и наказания 
 • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • Закон за водите
 • Закон за лечебните заведения
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за управление на отпадъците
 • Закон за защита от шума в околната среда
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 • Закон за медицинските изделия
 • Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
 • Закон за храните

    

    НАРЕДБИ

 • Наредба № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
 • Наредба за медицинската експертиза
 • Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели
 • Наредба № 14 от 15 април 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт
 • Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България
 • Наредба № 2 от 10 януари 2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции
 • Наредба № 15 от 21 август 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметични салони
 • Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
 • Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
 • Наредба № 21 от 12 октомври 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
 • Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на  седмичните учебни разписания
 • Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
 • Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дригерията
 • Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за предоставяне на медико - статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения
 • Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
 • Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни 
 • Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците
 • Наредба № 1 от 09 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравни заведения
 • Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвеционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
 • Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели
 • Наредба № 2 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване
 • Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници
 • Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
 • Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
 • Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейноостта на службите по трудова медицина
 • Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини
 • Наредба № 4 от 21 юни 2000 г. за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване
 • Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
 • Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните
 • Наредба № 5 от 4 март 1996 г. за хигиенните изисквания към устройството, обзавеждането и експлоатацията на общежития
 • Наредба № 5 от 6 април 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
 • Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти
 • Наредба № 6 за хигиенните норми и изисквания към устройството и експлоатацията на обществени сауни
 • Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения
 • Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението 
 • Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците
 • Наредба № 9 от 17 ноември 2011 г. за реда съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване
 • Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции
 • Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
 • Наредба № 19 от 27 август 2008 г. за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях
 • Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
 • Наредба № 25 от 6 юни 2007 г. за условията и реда за взимане на проби и провеждане на лабораторни изследвания, анализи и експертизи, необходими за целите на държавния здравен контрол
 • Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
 • Наредба № 27 от 16 август 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.