Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ

РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ, ПОДДЪРЖАНИ ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ

РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ

Обща информация
На основание чл.8а от Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве в РЗИ се води регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.Регистърът съдържа данни за лицето, което практикува неконвекционални методи, описание на неконвенционалния метод, който лицето практикува, регистрационен номер на книгата за посещения по чл.173, дата на заличаване на регистрацията и основанието за това, промени в обстоятелствата.

Ред за достъп
Адресат на волеизявлението е подрубриката „Регистър на лицата практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве” на рубриката „Регистри” от Интернет страница на РЗИ – Търговище. Предоставена е препратка към Регистъра.
Потребителят ползва предоставената информация и ако има несъответствие или грешка в данните има възможност да изпрати е-mail до РЗИ – Търговище за корекции.
Право на on-line информиране имат всички интересуващи се граждани.
Документи за ползване на услугата не се изискват.
Предоставяната информация от Регистъра не се заплаща.


РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРОГЕРИИ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Обща информация
На основание чл.241 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в РЗИ – Търговище се води регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия, който съдържа:
1. номер и дата на издаденото удостоверение;
2. седалище и адрес на лицето, получило удостоверение за регистрация на дрогерия;
3. име, лични данни и адрес на ръководителя на дрогерията;
4. адрес на дрогерията;
5. дата на прекратяване на регистрацията и основанието за това;
6. забележки по вписаните обстоятелства.
Данни от регистъра се публикуват на страницата на съответната РЗИ в интернет.
Регистърът дава възможност по електронен път (чрез Интернет) за получаване на информация за всяка регистрирана дрогерия.

Ред за достъп
Адресат на волеизявлението е подрубриката „Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии в област Търговище” на рубриката „Регистри” от Интернет страница на РЗИ – Търговище. Предоставена е препратка към Регистъра.
Потребителят ползва предоставената информация и ако има несъответствие или грешка в данните има възможност да изпрати е-mail до РЗИ – Търговище за корекции.
Право на on-line информиране имат всички интересуващи се граждани.
Документи за ползване на услугата не се изискват.
Предоставяната информация от Регистъра не се заплаща.


РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ
Обща информация
В изпълнение на Наредба № 19 от 22 юли 1999 г. за водене на Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите РЗИ – Търговище поддържа публичен регистър. Регистърът на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите се води по образец и съдържа следните графи:
1. пореден номер и партида на вписването;
2. дата на издаване на удостоверението за регистрацията на лечебното заведение;
3. данни за лечебното заведение-номер и партида на съдебната регистрация, номер на фирменото дело, име, седалище, адрес на управление, капитал, единен идентификационен код;
4. данни за лицето, представляващо лечебното заведение по съдебно решение или пълномощно-
5. данни за лицата-съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика
 6. видове дейности, за които е регистрирано лечебното заведение;
7. данни за преобразуване, сливане, вливане, разделяне и прекратяване на лечебното заведение, промяна на собствеността;
8. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;
9. промени в обстоятелствата по т. 1-8;
10. забележки по вписаните обстоятелства.
За физическите лица-лекари и стоматолози, учредили индивидуална практика за първична медицинска помощ или индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, в графа 3 се вписват данни за физическото лице.
Дейностите, които се извършват чрез подвижни структури, се посочват изрично.

Ред за достъп
Адресат на волеизявлението е подрубриката „Регистър на лечебните заведения” на рубриката „Регистри” от Интернет страница на РЗИ – Търговище. Предоставена е препратка към Регистъра.
Потребителят ползва предоставената информация и ако има несъответствие или грешка в данните има възможност да изпрати е-mail до РЗИ – Търговище за корекции.
Право на on-line информиране имат всички интересуващи се граждани.
Документи за ползване на услугата не се изискват.
Предоставяната информация от Регистъра не се заплаща.

РЕГИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ ЗА БУТИЛИРАНЕ НА НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ

Обща информация
На основание чл.12, ал.3 от Закона за храните РЗИ – Търговище извършва регистрацията на обект за производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се извършва по местонахождението на обекта.
На основание чл.14 от Закона за храните РЗИ, води Регионален регистър на обектите за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води, който съдържа:
1. номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект;
2. адрес на обекта;
3. вид на обекта (за производство или за търговия);
4. групи храни, които се произвеждат или предлагат в регистрирания обект;
5.фирмата или името на лицето, което извършва дейност по производство или търговия в обекта;
6. дата и основание за заличаване на регистрацията.

Ред за достъп
Адресат на волеизявлението е подрубриката „Регионален регистър на обектите за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води” на рубриката „Регистри” от Интернет страница на РЗИ – Търговище. Предоставена е препратка към Регистъра.
Потребителят ползва предоставената информация и ако има несъответствие или грешка в данните има възможност да изпрати е-mail до РЗИ – Търговище за корекции.
Право на on-line информиране имат всички интересуващи се граждани.
Документи за ползване на услугата не се изискват.
Предоставяната информация от Регистъра не се заплаща.


РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Обща информация
На основание Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г в РЗИ – Търговище се води Регистър на обектите с обществено предназначение
Съгласно чл.9 всеки обект има индивидуален регистрационен номер, който се състои от 10 цифри: първите 2 - индивидуален код на съответната РЗИ, следващите 2 - код на групата обекти и последните 6 - пореден номер на вписване в регистъра.
Регистърът се води на електронен и хартиен носител.

Ред за достъп
Адресат на волеизявлението е подрубриката „Регистър на обектите с обществено предназначение” на рубриката „Регистри” от Интернет страница на РЗИ – Търговище. Предоставена е препратка към Регистъра.
Потребителят ползва предоставената информация и ако има несъответствие или грешка в данните има възможност да изпрати е-mail до РЗИ – Търговище за корекции.
Право на on-line информиране имат всички интересуващи се граждани.
Документи за ползване на услугата не се изискват.
Предоставяната информация от Регистъра не се заплаща.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.